Gram Zdrowia

Home Leczenie Terapie Głodówka lecznicza Głodówka wzmacnia ochronę organizmu przed wirusami i bakteriami

Głodówka wzmacnia ochronę organizmu przed wirusami i bakteriami

Drukuj
Spis treści
Głodówka wzmacnia ochronę organizmu przed wirusami i bakteriami
Zdumiewający efekt głodówki
Wszystkie strony

wirusy, zielone prątkiTrzydniowa głodówka może zregenerować cały układ odpornościowy nawet u osób w podeszłym wieku, twierdzą naukowcy z Uniwersytetu Południowej Kalifornii.

Choć eksperci od żywienia krytykują diety oparte na głodówce, z najnowszych badań wynika, że 72-godzinny post to dla komórek macierzystych czytelny sygnał, że powinny produkować więcej leukocytów, czyli krwinek białych, odpowiedzialnych za ochronę organizmu przed wirusami i bakteriami.

Naukowcy z Uniwersytetu Południowej Kalifornii (USC) podkreślają, że odkrycie powinno zainteresować zwłaszcza osoby cierpiące z powodu osłabienia układu odpornościowego, np. pacjentów z nowotworami, poddających się chemioterapii. Ich zdaniem równie korzystne skutki głodówki mogą odczuwać osoby starsze, u których z wiekiem układ odpornościowy jest osłabiony.

Badacze porównują działanie głodówki do "uruchomienia przycisku regeneracji" – dla komórek macierzystych to bodziec do intensywniejszego wytwarzania leukocytów, co w praktyce prowadzi do odnowienia układu odpornościowego.

- Dla komórek macierzystych to sygnał, że powinny zacząć się mnożyć i odbudowywać cały układ odpornościowy – tłumaczy Valter Longo, profesor gerontologii i nauk biologicznych na USC. – Co ciekawe, podczas postu organizm w naturalny sposób pozbywa się starych, uszkodzonych czy nieskutecznych elementów układu immunologicznego. W przypadku osób, u których układ odpornościowy zniszczyła chemioterapia lub proces starzenia cykliczna głodówka może dosłownie wytworzyć nowy układ odpornościowy.

Kilkudniowy post zmusza organizm do zużywania zapasów glukozy i tłuszczu, ale też niszczy sporą część białych krwinek. W każdym cyklu postu spadek ilości leukocytów wywołuje zmiany, które uruchamiają regenerację komórek układu immunologicznego, opartą na komórkach macierzystych.

W ramach sześciomiesięcznego eksperymentu ochotnicy regularnie stosowali głodówki trwające od dwóch do czterech dni. Naukowcy z USC odkryli, że oprócz dobroczynnego wpływu na układ odpornościowy, kilkudniowy post reguluje poziom kinazy białkowej A, która uczestniczy m.in. w procesie starzenia oraz redukuje poziom hormonu zwiększającego zagrożenie nowotworami i guzami.


Zdumiewający efekt głodówki

- Nie są­dzi­li­śmy, że dłuż­sza gło­dów­ka może przy­no­sić tak zdu­mie­wa­ją­cy efekt w po­sta­ci ak­ty­wo­wa­nia pro­ce­su re­ge­ne­ra­cji sys­te­mu od­por­no­ścio­we­go opar­tej na ko­mór­kach ma­cie­rzy­stych he­mo­po­ezy - mówi prof. Longo. – Pod­czas gło­dów­ki or­ga­nizm pró­bu­je oszczę­dzać ener­gię, a jed­nym ze spo­so­bów na za­osz­czę­dze­nie ener­gii jest prze­twa­rza­nie ko­mó­rek ukła­du im­mu­no­lo­gicz­ne­go, które nie są już po­trzeb­ne, zwłasz­cza tych uszko­dzo­nych.

- Za­rów­no pod­czas eks­pe­ry­men­tów z udzia­łem ludzi, jak i te­stów na zwie­rzę­tach za­uwa­ży­li­śmy, że w trak­cie kil­ku­dnio­wej gło­dów­ki po­ziom leu­ko­cy­tów spada, a potem, gdy or­ga­nizm znów za­czy­na się od­ży­wiać krwin­ki na­mna­ża­ją się.

Ba­da­cze stwier­dzi­li też, że gło­do­wa­nie przez 72 go­dzi­ny chro­ni pa­cjen­tów cho­rych na no­wo­two­ry przed tok­sycz­nym wpły­wem che­mio­te­ra­pii.

- Nasze ba­da­nie wska­za­ło, że gło­dów­ka może ła­go­dzić część szko­dli­wych skut­ków che­mio­te­ra­pii – mówi jego współ­au­tor­ka Tanya Dorff, pro­fe­sor me­dy­cy­ny kli­nicz­nej z wio­dą­ce­go ośrod­ka badań on­ko­lo­gicz­nych USC Nor­ris Com­pre­hen­si­ve Can­cer Cen­ter and Ho­spi­tal w Los An­ge­les.

- 72-go­dzin­na gło­dów­ka może być ko­rzyst­na dla or­ga­ni­zmu – po­twier­dza Chris Mason, pro­fe­sor me­dy­cy­ny re­ge­ne­ra­cyj­nej z Uni­ver­si­ty Col­le­ge Lon­dyn. – Trzy dni to za krót­ko, by taki post wy­rzą­dził jakąś wiel­ką krzyw­dę pa­cjen­to­wi z no­wo­two­rem. Myślę jed­nak, że naj­roz­sąd­niej by­ło­by uzy­skać taki sam efekt za po­mo­cą leków. Nie je­stem pe­wien, czy gło­do­wa­nie to naj­lep­sze z moż­li­wych roz­wią­zań. Lu­dzie jed­nak re­agu­ją le­piej, gdy re­gu­lar­nie się od­ży­wia­ją.

- Nie ma do­wo­dów na to, że takie gło­do­wa­nie może szko­dzić, na­to­miast mamy silne do­wo­dy po­twier­dza­ją­ce ko­rzy­ści z gło­do­wa­nia – za­zna­cza Longo.


Autor: Sarah Knapton, Źródło: Daily Telegraph

Źródło: http://kobieta.onet.pl/zdrowie/profilaktyka/glodowka-wzmacnia-ochrone-organizmu-przed-wirusami-i-bakteriami/ksvwp

Głodówka wzmacnia ochronę organizmu przed wirusami i bakteriami
 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież


Ostatnio na forum

Brak postów do publikacji.

Komentarze

 • Suplementy cynku, przedawkowanie, prostata 3/4

  Hej, bardzo wolno ładuje się strona na mobilce

  Czytaj więcej...

   
 • Leczenie wodą utlenioną - Terapia nadtlenkiem wodoru

  Tylko woda destylowana bo mineraln zanieczyszczona !!!! tylko pehydrol rozcieńczony 1:10 bo woda z ...

  Czytaj więcej...

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 99 gości 

Cytat

Czy wiesz że...
W latach 1707 -1782 Rosjanka urodziła aż 69 dzieci w ciągu swojego życia. Rekordzistka była 27 razy w ciąży, przy czym wszystkie ciąże były mnogie.
Urodziła 16 par bliźniąt, siedem razy rodziła trojaczki i cztery razy czworaczki.
Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Fiodorowa_Wasilijewa [licencja:GNU GPL]